Missie/ Visie

Centraal staat: hulp bieden aan zorgbehoevende mensen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven. Hiermee willen we de kwaliteit van het leven verbeteren of handhaven.
Onze missie wordt waargemaakt door een team van gedreven medewerkers die zich verbonden voelen in een warme organisatie.

Belangrijke pijlers:

Werken in een zelfstandige organisatie, die kwaliteit vooropstelt
Iedere cliënt is uniek
We gaan uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen
We ondersteunen in plaats van overnemen

Kwaliteitsbeleid

Fiora Zorg streeft er naar haar werkzaamheden veilig, betrouwbaar, deskundig, betrokken en met een goede prijs/kwaliteitsverhouding uit te voeren. Het voldoen aan de eisen van belanghebbenden, waaronder de wet- en regelgeving, is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Om dit te bereiken heeft Fiora Zorg een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) opgesteld
Daarnaast heeft Fiora Zorg de risico’s bepaald in haar belangrijkste processen.
Tenslotte zijn hierin de maatregelen beschreven die reeds genomen zijn of genomen moeten worden om deze risico’s te beperken.

Doelgroep en uitsluitingscriteria

Fiora Zorg richt zich op mensen met een beperking of problemen. Deze problemen kunnen zowel psychisch als lichamelijk van aard zijn. De doelgroep heeft een leeftijdgrens van 18 jaar en ouder. Met een geldige WMO of WLZ indicatie kunnen cliënten gebruik maken van onze diensten zowel in groepsverband als individueel.

Niet iedere zorgvraag kan door Fiora Zorg worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

– Voorbehouden en risicovolle handelingen
– Verslaafd aan middelengebruik

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat Fiora Zorg niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurd zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing.

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:

– Onveilig voor mede cliënten en/of eigen medewerkers
– Fysieke agressie
– Ernstige verslavingsproblematiek
– Suïcidaliteit van cliënt

Vrijheidsbeperking

Fiora Zorg heeft als zorginstelling in principe alleen te maken met cliënten die vanuit vrijwillige deelname zorg ontvangen. Het is echter mogelijk dat cliënten het niet volledig eens zijn met de zorgverlening die zij ontvangen of dat er in goed overleg met de cliënt, mantelzorgers en andere zorgverleners zorg moet worden ingezet die voor de cliënt vrijheidsbeperkend werkt.

Het standpunt van Fiora Zorg rond de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is dat onze medewerkers in principe geen gedwongen zorg verlenen. Gezien de doelgroep en de werkwijze past de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen niet bij ons, cliënten die hiervoor in aanmerking komen zullen worden overgedragen aan andere zorginstellingen voor het verlenen van de zorg. In het geval een ketenpartner zorg levert aan een cliënt van Fiora Zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen toepast wordt hiervan melding gemaakt in het dossier van de cliënt.

Recent Nieuws

Heeft u hierover nog vragen?

Bel ons klantenservice 074-7854104