FIORA BEHAALD HET ISO-CERTIFICAAT

29 januari 2020

 

FIORA BEHAALD HET ISO-CERTIFICAAT                     

 

Kiwa Nederland heeft Fiora Zorg getoetst op het gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan, de conclusie is dat er wordt voldaan aan de NEN-EN-ISO 9001:2015. Dat betekent dat Fiora Zorg met trots het ISO-certificaat in ontvangst heeft genomen.

De begrippen kwaliteit, management en systeem zijn alle drie onderwerp van academische discussies. Een begrijpelijk definitie waar iedereen het over eens is, bestaat niet. Een praktische omschrijving van een kwaliteitsmanagementsysteem is:

‘een doelmatige manier van werken binnen een organisatie die ertoe leidt dat de organisatie goede producten en diensten levert waar de klanten tevreden over zijn.’

Bij Fiora willen we graag op een efficiënte manier, veilig en kwalitatief goede zorg leveren aan onze cliënten.

Belangrijke onderwerpen in het kwaliteitsmanagementsysteem zijn:

 • Context van de organisatie
 • Leiderschap en betrokkenheid
 • Planning
 • Ondersteuning
 • Uitvoering
 • Evaluatie van de prestaties
 • Verbetering

Het behalen van het ISO-certificaat is een stimulans voor het gehele team om verder door te bouwen op een belangrijke pijler voor onze organisatie: kwaliteit.

 

Team Fiora

Zorgwet die onderscheid maakt tussen Mbo’er en Hbo’er van de baan

ZORGWET DIE ONDERSCHEID MAAKT TUSSEN MBO’ER EN HBO’ER VAN DE BAAN

Het omstreden wetsvoorstel BIG II, waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen, is van de baan. Verkenner en Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan heeft geconcludeerd dat verpleegkundigen en werkgevers beter zelf over de kwestie kunnen beslissen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) vertelt woensdag aan de Tweede Kamer dat hij dat advies overneemt.

Met de wet zouden verpleegkundigen met een hbo-opleiding ‘regieverpleegkundigen’ genoemd gaan worden. Mbo-geschoolde verpleegkundigen zouden voortaan ‘gewone verpleegkundigen’ zijn.

De wet zou op zijn vroegst 1 juli 2020 in werking treden, maar creëerde deze zomer grote onrust onder verpleegkundigen zelf. Zij begrepen niet waarom mbo-verpleegkundigen, die al jaren dezelfde complexe zorgtaken uitvoeren, ineens anders moesten worden ingezet en waarom hun jarenlange ervaring niet meer zou meetellen.

Het bestuur van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland (V&VN) zag zich genoodzaakt op te stappen, omdat verpleegkundigen te weinig kans hebben gekregen om zich over “zo’n belangrijk onderwerp” uit te spreken.

‘Wet bood uitkomst omdat eerdere gesprekken zonder resultaat bleven’

Bruins verdedigde zijn voorstel omdat gesprekken tussen werkgevers en werknemers over het creëren van onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleiden op de werkvloer “zonder resultaat” bleven. Een wet zou kunnen helpen, maar Bruins benadrukte dat het niet de “meest voor de hand liggende manier” is.

De minister zei al eerder dat hij bereid was om het wetsvoorstel in te trekken. Hij wil opnieuw met alle betrokken partijen om te tafel om tot een nieuw voorstel te komen.

 

Fiora is het ISO-traject gestart

 

Fiora is het ISO-traject gestart

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Kwaliteit staat vanaf dag 1  hoog in het vaandel bij onze jonge en startende onderneming, middels het opstarten van het ISO-traject maken wij een ontwikkeling door die past in de lijn van ons beleid en strategie.

Fiora laat zich in dit proces ondersteunen door een extern advieskantoor op het gebied van zorg en kwaliteit. Onze medewerkers hebben ervaring met kwaliteitsnormen waardoor ons ISO-traject soepel van start is gegaan.

Met een gunstige nulmeting (het vertrekpunt) is de verwachting dat wij dit jaar, met eventueel een kleine uitloop naar begin 2020, nog het ISO-certificaat kunnen behalen.

Team Fiora

Meedoen met de WMO aanbesteding in Twente

 

Meedoen met de WMO aanbesteding in Twente

14 Twentse gemeenten kopen gezamenlijk de ondersteuning van WMO en Jeugdhulp in. Fiora richt zich vanuit deze ondersteuning met name op dagbesteding en individuele begeleiding. Hierbij gaat het om sociale (educatieve) activiteiten, praktische ondersteuning, ondersteuning bij dagelijkse handelingen en vaardigheden, voeren van regie. Vanaf 1 december 2018 konden zorgorganisatie zich doorlopend inschrijven bij deze gemeenten om de zorg middels zin-contracten te kunnen leveren aan de cliënten. Vanwege de hoge instroom van zorgorganisaties heeft Samen14 de inschrijving per 1 augustus 2019 tijdelijk gesloten. Vanaf 2 januari 2020 kunnen zorgorganisaties zich weer inschrijven.

Fiora Zorg timmert druk aan de weg om naast PGB- ook ZIN-afspraken te kunnen maken. Ons Managementteam heeft hiervoor interne instrumenten ontwikkelt om de kwaliteit, veiligheid, risico’s, privacy, verbeterpunten e.d. te monitoren en te waarborgen. Hierin hebben onderdelen als het Twents model, WMO-eisen, de Governance Code Zorg, De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg e.d. een prominente rol gekregen. Ondanks dat wij op dit moment zorg vanuit PGB’s aanbieden, is de interne organisatie ingericht op ZIN-eisen.

Zodra de inschrijvingen vanaf 2 januari 2020 weer opengaan, zal Fiora Zorg meedoen met de aanbesteding. In de aanloop hiernaar werkt ons Bestuur aan een systeem en structuur om alle wettelijke verplichtingen en selectie-eisen transparant inzichtelijk te maken voor externen.

Team Fiora

Bestuur verpleegkundigenvereniging stapt op

 

Bestuur verpleegkundigenvereniging stapt op

Het bestuur van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is dinsdag opgestapt vanwege de keuzes die zijn gemaakt rondom het omstreden wetsvoorstel BIG II. Hierdoor is het vertrouwen van de achterban geschaad.

Met het wetsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen. Die laatste groep mag bepaalde taken ondanks jarenlange ervaring niet meer uitvoeren.

Deze verpleegkundigen zijn bang dat jonge nieuwe hbo-geschoolde collega’s deze taken als ‘regieverpleegkundige’ wel mogen uitoefenen, terwijl zij eerst extra scholing moeten krijgen. Tienduizenden verpleegkundigen staan niet achter de nieuwe registratie.

Deze nieuwe regelingen zijn dit voorjaar door V&VN zelf afgesproken met vakorganisaties en zorgwerkgevers. “De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden. Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling”, aldus aftredend voorzitter Henk Bakker.

Het bestuur laat daarnaast weten dat de achterban niet voldoende kans heeft gekregen om zich “over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken”. Ook biedt het bestuur zijn excuses aan.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zei vorige week dat hij eventueel bereid is het wetsvoorstel in te trekken. De bewindsman is op zoek naar een oplossing met een breder draagvlak.

Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wlz

 

Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. 

Voor wie?

Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Voordelen van deze overgang

Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische stoornis hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Indicatiestelling door CIZ

In een folder verduidelijkt het CIZ de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep en betrokkenen. Hierin staat uitleg over de toegangscriteria Wlz: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019

Ben je pgb-vaardig?

 

Ben je pgb-vaardig?

Het pgb is ontstaan vanuit de behoefte aan eigen regie en de gedachte dat iemand, die zorg en ondersteuning nodig heeft, zelf het beste in kan schatten welke zorg hij nodig heeft en welke zorgverlener bij hem past. De keuzevrijheid en vooral het maatwerk dat dit oplevert, zijn nog altijd de belangrijkste redenen om te kiezen voor een pgb. Het biedt ook flexibiliteit én brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.
Screenshot infograhic 10 punten pgb-vaardigheid

Het is ontzettend belangrijk dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg die bij je past. Voordat je kunt kiezen voor een pgb moet je eerst goed weten wat er te kiezen is en wat een keus precies betekent.

Het ministerie van VWS heeft met een 10-puntenkader in kaart gebracht wat je moet kunnen en weten om met een pgb te werken. Aan de hand van deze punten kun je kijken of het zelf organiseren van zorg met een persoonsgebonden budget bij je past.

Aanleiding 10-puntenkader

Het pgb bestaat in Nederland sinds 1995. Al gauw werd het een succes. De keuzevrijheid en vooral het maatwerk dat dit oplevert zijn nog altijd de belangrijkste redenen om te kiezen voor een pgb. Het is ontzettend belangrijk dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg die bij je past. Voordat je kunt kiezen voor een pgb moet je eerst goed weten wat er te kiezen is en wat een keus precies betekent.

Het pgb biedt keuzevrijheid en flexibiliteit, maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het is dus belangrijk dat bij de instroom heel goed gekeken wordt naar de motieven van mensen voor de keuze van een pgb, of alle aspecten van het pgb bekend zijn of dat er nog enige toerusting nodig is.

Hiertoe is het uniforme 10-puntenkader ontwikkeld. Het geeft potentiële budgethouders de mogelijkheid een goed gemotiveerder keuze te maken tussen pgb en zin. En het helpt verstrekkers om het goede gesprek over deze keuze te voeren en gemotiveerd aan te geven waarom een pgb wel of niet wordt toegekend.

Vaardigheid in 10 punten

 1. Je overziet je eigen situatie, dan wel die van de zorgvrager, en je hebt een duidelijk beeld van de zorgvraag.
 2. Je bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb, of je weet die zelf bij de desbetreffende instanties (online) te vinden.
 3. Je bent in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden, waardoor je inzicht hebt in de bestedingen van het pgb.
 4. Je bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
 5. Je bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen.
 6. Je bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen, en om dit te verantwoorden aan verstrekkers van het pgb.
 7. Je kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is.
 8. Je kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte.
 9. Je bent in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren.
 10. Je hebt voldoende juridische kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.

In de Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid van VWS staat uitleg bij elk van de 10 punten en vind je nog meer handige websites. Alle informatie vind je ook op rijksoverheid.nl.